Изграждане на Конструкцията на Железния Път в Участъка Церковски – Карнобат от км. 220+256 до км. 222+186

blank-sapce

 

Изпълнението на договора е в рамките на проекта за рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз по ос 1 на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. С неговата реализация се цели да се подобри развитието на железопътната инфраструктура и да се постигне интегриране на националната транспортна мрежа с тази на Европейския съюз.

В рамките на договора си „Вектор Конструкт“ ЕООД е изпълнила следните видове строителни работи:

– Изкоп на земни маси до достигане на проектните коти;

– Профилиране и уплътняване на земната площадка;

– Полагане на геотекстил и геомрежа върху земната основа;

– Полагане, профилиране и уплътняване на предпазен пласт с фракция 0-32 мм;

– Полагане и профилиране на баластов килим;

– Изграждане на дренажи и отводнителни канавки.

 

РЕФЕРЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПО ТЕМАТА


 

blank-sapce