Сертификат околна среда - български_001

Вектор Конструкт притежава Интегрирана система за управление на качеството, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно международните стандарти ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004. Дружеството е сертифицирано и по Стандарта за социална отговорност SA 8000.

Фирмата е вписана в Регистъра на Камарата на строителите за строежи от Първа група – строежи от високото строителство, Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда и Пета група – отделни видове СМР, съгласно Класификацията на икономическите дейности в България.