Вектор Конструкт изпълнява проекти в областта на инфраструктурното строителство, като дейността на фирмата покрива територията на цялата страна. През годините сме реализирали десетки обекти, свързани с изграждането на пътища и съоръжения, укрепване на слаби места, изграждане на  комуникации. Сред възложителите ни са били ДП НК „ЖИ“, Агенция „Пътна инфраструктура”, Булгартрансгаз, редица общини, големи български и чужди пътностроителни компании.
 
 
Във фирмата работят инженери и техници с богат опит в управлението и изпълнението на проекти в областта на пътното и жп строителство. Разполагаме със специализирани работни групи за различните видове работи, както и с необходимата техника и инвентар. При необходимост използваме услугите на наши партньори в тясно профилирани направления. Открити сме към иновативни технологии и непрестанно следим пазара за появата на нови по-качествени и ефективни продукти.

.

 

 

   

УКРЕПВАНЕ НА СЛАБИ МЕСТА

Фирмата има богат опит в укрепването на
слаби места (свлачища и срутища) покрай
пътна и жп инфраструктури. В зависимост от
специфичната геология и проектите решения
изпълняваме разнообразни укрепителни
технологии – пилотно фундиране и анкериране,
стоманобетонни стени, системи от габиони,
армирани насипи, укрепване на скални и почвени
откоси, геозащита и брегоукрепване.

ВОДЕН СЕКТОР И ОКОЛНА СРЕДА

Приоритетна цел на компанията през
следващите години е да разшири своята дейност
в областта на водния сектор и околната среда.
Фирмата е насочила усилията си в реализирането
на проекти за строителство и рехабилитация
на водоснабдителни и канализационни мрежи
и съоръжения, пречиствателни станции, депа за
битови отпадъци и площадки за тяхното третиране.

ДОЛНО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

         ВЕКТОР КОНСТРУКТ изгражда конструкцията на 
        железопътна инфраструктура, включваща 
       изкопни работи до достигане на проектните коти, 
      заздравяване и стабилизация на земната основа 
    (при необходимост), изграждане на предпазен
   (противозамръзващ) пласт и баластова призма. 
  Фирмата изпълнява и прилежащите към пътя
съоръжения – дренажи, отводнителни канавки,
комуникации и перони.

     СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НАСЪОРЪЖЕНИЯ

       Извършваме строителство и реконструкция на
      съоръжения от прилежащата инфраструктура
     (мостове, надлези, подлези, водостоци, канавки).
    Изпълняваме фундиране, изграждане и усилване
   на стоманобетонни конструкции, хидроизолиране.
  Имаме опит във възстановяването на
 антикорозионното покритие на метални мостове и
конструкции чрез пясъкоструене и боядисване.