Вектор Конструкт изпълнява проекти в областта на инфраструктурното строителство, като дейността на фирмата покрива територията на цялата страна. През годините сме реализирали десетки обекти, свързани с изграждането на пътища и съоръжения, укрепване на слаби места, изграждане на  комуникации. Сред възложителите ни са били ДП НК „ЖИ“, Агенция „Пътна инфраструктура”, Булгартрансгаз, редица общини, големи български и чужди пътностроителни компании.

Във фирмата работят инженери и техници с богат опит в управлението и изпълнението на проекти в областта на пътното и жп строителство. Разполагаме със специализирани работни групи за различните видове работи, както и с необходимата техника и инвентар. При необходимост използваме услугите на наши партньори в тясно профилирани направления. Открити сме към иновативни технологии и непрестанно следим пазара за появата на нови по-качествени и ефективни продукти.

 

 


 

 

         ДОЛНО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

ВЕКТОР КОНСТРУКТ изгражда конструкцията на железопътна инфраструктура, включваща изкопни работи до достигане на проектните коти, заздравяване и стабилизация на земната основа (при необходимост), изграждане на предпазен (противозамръзващ) пласт и баластова призма. Фирмата изпълнява и прилежащите към пътя съоръжения – дренажи, отводнителни канавки, комуникации и перони.

  УКРЕПВАНЕ НА СЛАБИ МЕСТА

Фирмата има богат опит в укрепването на слаби места (свлачища и срутища) покрай пътна и жп инфраструктура. В зависимост от специфичната геология и проектите решения изпълняваме разнообразни укрепителни технологии – пилотно фундиране и анкериране, стоманобетонни стени, системи от габиони, армирани насипи, укрепване на скални и почвени откоси, геозащита и брегоукрепване

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА
СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършваме строителство и реконструкция на съоръжения от прилежащата инфраструктура (мостове, надлези, подлези, водостоци, канавки). Изпълняваме фундиране, изграждане и усилване на стоманобетонни конструкции, хидроизолиране. Имаме опит във възстановяването на антикорозионното покритие на метални мостове и конструкции чрез пясъкоструене и боядисване.

ВОДЕН СЕКТОР И ОКОЛНА СРЕДА

Приоритетна цел на компанията през следващите години е да разшири своята дейност в областта на водния сектор и околната среда. Фирмата е насочила усилията си в реализирането на проекти за строителство и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции, депа за битови отпадъци и площадки за тяхното третиране.